Category Archive Organizational

Geleneksel Lider – Kolaylaştırıcı – Kolaylaştıran Lider

Kurumlarda bahsettiğim liderlik rollerine dair netleştirmek istediğim noktalar var. Bahsettiğim roller, yönlendiren lider, kolaylaştırıcı ve kolaylaştıran liderler. Bu üçü arasında netlik kazandırmak için de sizin için tanımsal bir yazı toparladım.

Geleneksel Yönlendiren LiderKolaylaştıran Lider
Yönlendiren liderler, iş yapılırken oldukça yüksek bir oranda içeriğe ve adımlara dahilken ilişkilenme elementine de bir o kadar az ilişkilenmiştir. Başka bir deyişle, zamanlarının çoğunu insanların yaptıkları işi bilip bilmediklediklerine emin olmak için harcarlar, ekip üyeleri ile ilişki inşası ya da onların kişisel büyümelerine alan ve zamanları yoktur. İnsanları işe alma, işten çıkarma veya yeniden konumlandırma gücüne sahiplerdir. Ana kararlarda her zaman son sözü söylerler. Kolaylaştıran liderlik, grup kolaylaştırıcılığına dayanan temel inanışlar ve uygulamalara dayanan yetkinlikli bir liderlik yaklaşımıdır. Yardımcı ve sağlayıcı liderlik ihtiyaçları için yapı ve işlev sağlayan süreç araçları sunan bir yaklaşımdır.
Geleneksel yönlendiren liderler;görev odaklıdırgidilecek yöne ve stratejik kararlara sahiptirişlerin yapılıp yapılmadığını kontrol ederinsanlarla bireysel olarak çalışırbilgiyi ve akışını kontrol ederkarar alma hakkını saklı tutarinsanların yetkinliklerine çok önem vermezrütbe ve ayrıcalıklara sahiptiruzak ve resmi tarzda bir iletişim kuraremir verirbirkaç toplantı yaparçok seyrek olarak geri bildirim verir ya da alırçalışanlar bu liderler için çalışırlarsonuçlar için hesap verme sorumluluğunu koruryöneticilerin beklentilerini karşılamak için çalışırlarKolaylaştıran liderler kolaylaştırıcılığın temel inançlarına sahiptir;İnsanlar zeki ve beceriklidir ve doğru şeyi yapmak isterler.Rütbesi ya da sıfatı ne olursa olsun herkesin fikri değerlidir.Gruplar, yalnız karar veren bireylerden daha iyi kararlar alırlar.İnsanlar kendi yarattıkları plan ve fikirlere daha bağlıdırlar.İnsanlar, girişimlerin ortakları olduklarında kendi davranışları için daha sorumlu davranır ve daha hesabını verebilecekleri şekilde hareket ederler.Liderin rolü, takım üyelerinin olabilecek en iyi performansı sergilemesi için takımı uyandırmaktır.
Bu yöntem, liderlerin uzmanlık alanının işin devamı için hayati olduğu yerlerde oldukça etkilidir. İşinde çok yeni ya da bilgisiz takımlar için de bu tarz liderlik sonuç almak için işe yarayacaktır.Kolaylaştıran liderin en önemli amacı, her bir bireyin içindeki sorumluluk, güç ve güveni ortaya çıkararak o kişilerde liderlik yetenekleri inşa etmektir. Kurumlarda, daha katılımcı, yanıt veren, kendi kendini yönetebilen ve çalışanların sahip oldukları beceri ve bilgilerle zenginleşen bir çalışma ortamı yaratmayı hedeflerler.
görsel ragan.com sitesinden alınmıştır

Kolaylaştıran liderin en önemli ayrımı, kolaylaştırıcılığı işlerinde nasıl kullandıklarıdır. Kolaylaştırıcılık, tarafsız bir yerden kurumlara dışarıdan gelen ve grup dinamikleri ile toplantıya katılanlar arasında ortak bir üretim, karar, fikir birliği çıktıları için çalışan kişidir. Kolaylaştırıcı ve kolaylaştıran lider pratikler ve davranışsal anlamda birbirlerine çok benzer olsa da uygulamada farklılaşırlar.

görsel lifehacker.com sitesinden alınmıştır.
Toplantı KolaylaştırıcısıKolaylaştıran Lider
– Tarafsız bir dış göz olarak tasarlanır
– Kolaylaştırıcılık araçlarını toplantılarda kullanır
– Toplantı bileşenlerine odaklıdır
– Toplantıyı yönetmek için gerekli olan gücü dengeler
– Tarafsız bir iç göz olarak tasarlanır

– Kolaylaştırıcılık araçlarını işinde kullanır
– Günlük yönetim işlerinin hepsine, toplantılar dahil, odaklıdır.
– İşin her türlü yönetim ihtiyacı için gerekli güçlerin dengesi için çalışır.

Yönlendiren liderler, tüm sürecin iş ve sorumluluklarını tek başına taşıdıkları için kişisel olarak daha karışık iş yüküne sahipken, kolaylaştıran liderlerin karmaşıklıkları kişiler arası dinamikleri yönetmek üzerinedir. Kolaylaştıran liderler, eğitmenlik, moderasyon ve koçluk gibi farklı rollerle çalışmalarının yanında takım üyelerinin daha verimli çalışacakları yapıları tasarlamak ve kurmak gibi bir yükümlülüğü de taşırlar.

Kolaylaştıran liderlerin ana amacı takım üyelerinin sahip oldukları hediye ve kaynakları takım ve iş için yükseltmek ve organize etmektir.

İşin gereklilikleri, işleyiş süreci ve çevresi ile olan ilişkisel koşulları dahilinde bir kurumda bu tip liderliklerin hepsine ihtiyaç vardır. Dengeyi sağlamak adına farklı kişilerin bu rolleri tutarak gerekli yetkinlikleri inşa etmesi en sağlıklısıdır.

Tags, , , , , , ,

KURUMLARDA KOLAYLAŞTIRICILIK ve KOLAYLAŞTIRAN LİDERLİK

Bugünün iş dünyası koşullarında hem kurum içerisinde hem de kurum çevresinde olan biten etkileşim ve bu etkileşimin gücü göz önüne alındığında iç iletişim, grup dahiliyeti ve birlikte karar alma yetkinliği gibi konular gittikçe daha fazla önem kazanmakta. Üretimler karmaşıklaştıkça birlikte çalışabilme ve takım başarısı da bir o kadar öne çıkmakta. Dünyadaki değişim hızlandıkça kurumların yeni hiyerarşi inşa edecek ve eğitecek zamanı azalmakta. Bugün büyük ve değerli arz edilen yeniliklerin hepsi iyi takımlardan gelmekte ve kolaylaştırıcılık yetkinlikleri bu takımların kapasitelerini arttırmak için güçlü bir cevhere sahip.

Bu durumda kolaylaştırıcı kimdir? Kolaylaştırıcılar, bir gruba daha etkili çalışmalarına olanak sağlayan araç ve yöntemleri sunan liderdir. Bir kolaylaştırıcı grubun vizyon ve amacını ortaya koyan bir lider olmasa da -çünkü bu grubun liderinin de aktif yer aldığı bir yerdir- ortaya konan vizyonun gerçekleşmesi için gruba yoldaşlık eder.

Kolaylaştırıcılar, grubun sahip olduğu vizyona dair nötr bir yerde hareket ederler. Grubun ihtiyacı olan formülasyon, ölçüm ve amaçlarına ulaşmaları için kolaylaştırıcı grup süreçlerini kullanacak bir yapı sağlayarak bir liderlik formu içerisinde hizmet eder.

görsel www.directorsforum.com’dan alınmıştır.

Bu liderlik formunda, amaç insanları takip etmeleri için ikna etmek değildir. Kolaylaştırıcılar, belli bir noktadan sonra grupların onlardan bağımsız kendi sorumluluklarını alarak devam edebilmeleri için çabalar. Kolaylaştırıcılar, grubun kararlarını etkilemeye çalışma ya da alanında “uzman” görünmezler. Onlar grup içerisinde karar alma ve sorun çözme yetkinliklerinin inşa edilmesi için çalışır. Bu çerçevede, grup başarısını etkileme güçleri vardır ancak çalışılan işin içeriğini etkilemezler. Sürece dair rehberlik, grup yetkinliği ve yapılandırmaya dair sorumluluk ve kontrol alabilirler. Kolaylaştırıcılar da kontrolcü liderler gibi risk alabilirler ancak bu riskin alanı her zaman sürecinin içerisindedir.

Peki her tip lider kolaylaştırıcı olmalı mı? Buna yanıt verebilmek için bir çok durum senaryosu çizilebilir, sorunlu durumlar içerisinde liderler, insanların işlerinin içeriğinden bir adım dışarı çıkarak kolaylaştırmak için bakması, bir çok yarar sağlayabilir. Etkili liderler, ikna yoluyla ya da iş birliği yoluyla da kolaylaştırma yolu kadar yönlendirici olabilirler. Liderler, kimi durumlarda oldukça yüksek oranda iknacı bir üslupla ya da kolaylaştırıcı yaklaşımla da sorun çözebilirler, farklı koşullar içerisinde farklı ihtiyaçlar çerçevesinde her iki yaklaşımında faydalı olabileceği durumlar vardır.

Bu kadar hızlı değişen bir dünyada, kararların etki ve önemi, teknolojinin etkileri, rekabet göz önüne alındığında liderlerin sadece içeriden üretilen bilgi ile yetinmeleri mümkün değil, liderler dışarıdan gelecek bilgi ve bu bilgilerin etkilerine açık kalmak zorunda. Bu koşullar altında, bir liderin sadece o söyledi diye insanların onu takip etmelerini beklemek gerçek bir naiflik örneği de olabilir. Liderler, takipçilerinin (takım üyelerinin, çalışanların vb) katılımlarını ve işlerin yapılması için sorumluluk almalarını mümkün kılacak şeyleri aramalı ve devam etmeleri için alan açmalıdırlar. Bu değişkenlik içerisindeki devamlılığa dair kendi konfor alanlarını büyütmek için çabalamaları gerekir.

görsel www.entrepreneur.com’dan alınmıştır.

Kolaylaştırıcı rolünü alan liderler, vizyon geliştiren ve karar alan lider rollerine ara vererek daha çok takipçilerini dinleyen ve güçlendiren bir rolü çalışırlar. Kolaylaştıran liderler, takipçilerini vizyonu geliştirmek ve kararların alınması süreçlerine en az bunların yerine getirilmesi kadar dahil olmalarını sağlarlar. Ortak bir vizyon için daha güçlü, bağlı ve bir arada sağlam durabilen ve kendi içerisinde bir bütünlüğü sağlayan takımlar kurarlar. Bu yaklaşım çerçevesinde kolaylaştırıcılık, liderler için farklı bir renk olarak kendine yer açmaktadır.

Özetle, kolaylaştırıcılık, kurumlara ihtiyaçta buluşma, çalışan dahiliyeti, üretkenlik, takım liderliği, bilgilendirilerek karar alma, esneklik, yenilik gibi bir çok alanda yardım eder. Bu yaklaşım, yakın zaman aralığında kurumlar belli bir ölçüde yavaşlıyor görünseler de zorlukları birlikte aşmayı öğrenen çalışanlarla daha güçlü kararlar ve sağlam bir zemine oturmaları için destek olur.

Gelecekte, kurumlar kolaylaştırıcılığın bilgisayar kullanabilmek kadar temel bir yetkinlik olduğunu daha net göreceklerdir. Fikir, hizmet ya da ürün geliştirirkenki etkinliklerini arttırabilmek için, grup ve toplantıları yöneten takım liderleri için temel kolaylaştırıcılık eğitimlerini, tüm proje liderleri için temel ve ileri seviye kolaylaştırıcılık eğitimlerini, olağan işleri yanında önemli toplantı ve buluşmaları tasarlamak ve kolaylaştırmak için iyi eğitilmiş bir takım liderler grubunu, bir ya da bir kaç kurum büyüklüğünde ve karmaşık projeleri yöneten iyi kolaylaştırıcıları, kültürler arası anlayış ve iletişimi geliştirecek kolaylaştırıcı ve liderleri kullanacak ve dünyadan farklı yerlerindeki farklı kültürlere sahip insanları sanat temelli temel etkinlikler çerçevesinde iş birliği, güven ve etkinlik kazanacak ortamı yaratmak zorunda kalacaklar. Ve belki de kaldılar….


Tags, , , , , , ,

Contributions to local enterprises for a stronger economy and sustainability

Everybody complains that big fish (big companies) eat small fish (mse and local enterprises), some are afraid to loose their grocery that I had been shopping for years by chatting some are afraid to loose their tailor who can make a blouse from their old shirts.

Borders are almost meaningless from economic perspective in the world. There are lots of countries that are inviting big companies to their land to solve employment issues. This situatiın is not only about politics, but also after graduation, university students prefer to work for international big companies, and at the same time those students will complain about loosing their grecories.

 

Supporting local and SME’s is a sustainable movement and also empowers your economy. SME’s make up over 95 percent of enterprises and account for 60 to 70 percent of jobs in most OECD countries.

 

What happened if you buy local ones in ten?

If you spend your money in local shops, perhaps they will invest locally, like they will hire someone locally when they need.

Enviromentally, you provide consistancy. You spend natural resource to reach to the place, so your carbon footprint will be less, you gain some more time and also, local shops get the supplies from other close and local places, you can provide consistancy economicly as well.

 

You protect the originality of your town. While supermarcet numbers are going higher, it is possible to see them almost every corner,this is also creating one single consumption culture in a way. On the other hand, if you consume loccally, you support your twon’s authentic commercial values. These values can survive longer, and the attractiveness ans authenticity of your town goes higher.

 

They build a sense of community. Because if you go to a local shop, all employees are your neighbors some how. You have time to chat with them, talk about different local issues, all of these sharings brings commitment and belonging.  At the same time, a research in 2011 showed that NGO’s are getting the biggest part of their funds from local enterprises. So your small support can create a big effect on society.

You encourge entrepreneurship, entrepreneurship is a total seeking process. Especially small size enterprises has to work on finding needs more than bigger ones. Because they know keeping advantage and surival depends on satisfing the needs. And also, seeing the some local business can survive can encourge more different ideas, so in the route more ideas can come and they can provide more employment, these support to innovative ideas so in the long term, reaching to a better service and products can be possible.

 

Local shops are in decrease, and yes big fish eat small fish, at the end it is creating one single culture to interact, in long term harmony of diversity dies. And we all start to isolate one another.

 

First, we can hug to the closest. It’s possible you cannot volunteer to a NGO or you cannot donate for any social issue but you can buy local and it can solve proactively to social issues.

 

You can start with your first shopping plan to be a part of a change…

🙂

 

Corporation’s Responsibilities and Reputation

All organizations are in interactions with communities and society from the beginning their journeys. The interaction creates change mutually. Profit organizations started to use philanthropy  to build trust and to consolidate their strength, but philanthropy was optional. When “trust and reputation” started to play a significant role for organization’s sustainability, “good and responsible” activities started to change faces. Philanthropy had been used strategically, social and environmental issues came up and organizations had started to develop different strategies for different social groups that need different relation levels. Today, the world is one piece globally, critical and changer target groups are stronger, so behaving reactively can not work, “writing a cheque” or “organizing a non-violence seminar” can not satisfy the demand, organizations need to do more. More means, while organizations doing their work, they has to be responsible as a world citizen for the issues, people are dealing with. For organizations, behaving responsible means “being responsible to the world” not only donating some money as charity.

While philanthropy is becoming a strategical tool for organizations, CSR gained another statuquo with social movements. After environmental crises started to show themselves more, sustainable development conception came. All of these dynamics brought to necessity for organizations that they have be “world citizens”.

Organizations had focused more on reputation for their sustainability. In reputation management, CSR is an important tool and also being transparent and accountability are principles for giving information about what organizations do and how they are doing it. From the other side of the story, in general illiteracy is going down and reaching to the information is getting easy so target groups demand more information from organizations. That is why, “social responsible organization” perception should have been taken seriously as a reputation investment to keep organization’s image.

Building reputation and keeping it is a long term plan. At the same time, it is fragile, it can be affected with a little mistake so it is a such a critical and hard working area. It needs attention in every point that can touch to people. Organizations should decide with a reputation plan which has social impact, targeted, tactics for long plans, and they should share all information with a clever communication strategy with transparency principle.

http://visiblecommunication.com/home/wp-content/uploads/2014/12/reputation-management-1.jp

While reputation management include different levels of organizations, each of all areas need more experts. They all come with a reporting responsibility. So area is going be more complicated. It is possible to predict that this area will go deeper and it will need more qualified and “responsible” workers for the world.

 

A Corporation Can Be a Citizen?

Corporations interact with so many actors in society. They build factories, They can change consumption culture. They are employers. While they have such huge effect on societies, do they have only economic responsibilities? or while citizens carry some obligations, don’t corporations have any other responsibilities?

 

According to corporate citizenship conception, corporations have some more responsibilities just like people, as metaphor. Corporations are legal institutions as “citizen” as well. Just like individual citizens, corporations can make mistakes. Covetably, corporations can make decisions for themselves and also for public welfare. Because corporate citizenship means being responsible to society socially and environmentally in terminology, it has a positive image already as concept, that is why no need to any adjective before it like good etc.

 

It is accepted that corporate citizens are on less loss of reputation risk then other corporations. Social performance does not direct effect on financial performance but it has been recognized that if social performance is used as invisible value to support reputation management, it brings more trust and prestige to the corporation in long term. At the end, corporate citizenship brings new opportunities at the new platforms and it creates strong bonds for risks.

 

CSR projects made the expectations bigger from corporations to show social performance in time. So being moral with philanthropy is not enough, invitation is for working on corporate citizenship to corporations.

 

References:

FOMBRUN J. Charles, GARDBERG A. Naomi, BARNETT L. Michael, “Oppurtunity Platforms and Safety Nets: Corporate Citizenship and Reputational Risk”


MARSDEN Chris, “The New Corporate Citizenship of Big Business: Part of The Solution to Sustainability”


TUNCEL, Hakan, “Halkla İlişkiler Perspektifinden Kurumsal Vatandaşlık Anlayışına bir Bakış”


JONES, Peter ; Daphne Comfort & David Hillier, “ Marketing and Corporate Social Responsibility within Food Stores”

“I have social impact, I’m also social entrepreneur”

Social entrepreneurship is getting more popular in Turkey. Some organizations catch the trend and they are joining in as a competition organizer. I thought it can be helpful to make some concepts clear, after seeing the applications “as social entrepreneur”.

 

Social value is total amoung of social, economic and enviromental values of the activities. That means all organizaiton produce social value with their all operaitons. Social impact is the change that you got after all activities. Social impact;

  • can be positive or negative
  • obtainable with plan or without plan
  • can show itself in short or long term

All kind of activities can bring you social impact. For example, it doesn’t matter you are non-profit or for profit, you can organise your supply chain green so it can be positive impact on enviroment, while producing you can be late to solve one of purification problem and this will bring negative social impact to your operation. Another, you are running a NGO, you have great awareness activities and you have a positive impact but you also use too much natural sources and you don’t operate the recycling while the operating activities so you have negative impact on enviroment.

 

Social entrepreneurs try to solve a social problem by using entrepreneurship and they are non-profit. Working on positive social impact and planning it is a way of explaining it’s existance. On the focus of social benefit, exposing social impact not only serving to branding and reputation for social entrepreneurs, but also serves to its sustainability. That is why it is a critic tool to invest time, money and labor.

 

All organizations that have social impact are social entrepreneurship?

  1. When you check identifications for social value and social impact, you will see that every kind of organization has social impact; doesn’t matter for profit or non-profit, they solve a social problem or not. For example, for profit organizations has positive social impact because they provide employment. Some big corporations are becoming “green” on their operations and they do good CSR, so they are turning to be a good corporate citizens, and they have really good social impact on societies. However, they cannot be social entrepreneurship because they put the profit to stakeholder’s pocket. Social entrepreneurs have to spend the profit to work on the solution again. They focused on social impact not to the profit.

 

In the light of these, you cannot be social entrepreneur only by saying “I employee women” if you will be that social entrepreneur, you should work on women rights, worker rights, and you should invest your profit for these issues. You are also charged with reporting positive and negative impacts and showing the bigger picture to people. Muhammed Yunus says it is also acceptable that profit can be spent for social entrepreneur’s growing on the area.

 

Briefly, the reason to be used more often “social impact conception” by social entrepreneurship ecosystem is measuring and analysing of social impact is a neccesity to prove their existence. Profit organizations can use measurements to share their positive impact as well. But having social impact is not enough to be a social entrepreneur. If you are a social entrepreneur, you will have a clear definition for a social issue, solution idea and a business plan for both of it.